Πέμπτη 5 Μαΐου 2022

Έντυπο και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος σχολ. έτος 2022-23 (Φ.6/45054/Δ1)

 

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2022-23 κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, μέχρι τις 13/5/22 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο  έντυπο:

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ-ΟΛΟΗΜΕΡΟΛήψη        

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση  των γονέων/ κηδεμόνων. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις (16:00’)

Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι 10 μαθητές/τριες .

Σας κάνουμε ακόμη γνωστό ότι  κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να φοιτήσει στο Ολοήμερο σχολείο ορισμένες μόνο ώρες ή και ημέρες της εβδομάδας.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών του Ολοήμερου Προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης διακόπτεται

α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, β) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας του ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του και γ) όταν ο γονέας/ κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας κατά το β΄ 15/νθήμερο του Νοεμβρίου και το α΄ 15/νθήμερο του Φεβρουαρίου.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Σχολείου