Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ


Δ. Σ. ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την Φ.7/ΦΜ/73996/Δ1/16-6-20 δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό έτος 2020-2021 στο Δημοτικό Σχολείο.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Για όλες τις τάξεις( από την Α΄ μέχρι και την ΣΤ΄) του δημοτικού σχολείου το υποχρεωτικό πρόγραμμα αρχίζει από 08:00 και τελειώνει στις 13:15. ( υποδοχή μαθητών , 6 διδακτικές ώρες και διαλείμματα).
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας. β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Οι αιτήσεις για το ολοήμερο πρόγραμμα μαζί με τα δικαιολογητικά εγγραφής( βεβαιώσεις εργασίας από τον φορέα εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ ) πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του σχολείου  μέχρι 22/6/2020
  Αίτηση χωρίς δικαιολογητικά εγγραφής( βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων) δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2020, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου για το 2020-2021 έχει ως εξής:
13:15– 13:20     5 ́        Διάλειμμα
13:20 -14:00      40 ́      1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος : Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής
14:00 – 14:15    15 ́       Διάλειμμα
 14:15 – 15:00    45 ́       2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15.15     15 ́       Διάλειμμα
15.15 – 16:00   45΄ ́   3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) (Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ : Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων  και φυσικά με τη λήξη του Ολοήμερου προγράμματος στις 16:00.
ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ : Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.          Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών  (07:00- 08:00) για σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια μέχρι και 8/θέσια είναι 7 μαθητές.
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ διατίθεται στο σχολείο και υπάρχει και στο διαδίκτυο.
Από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου